Sigurnost i privatnost

Uslovi korišćenja

Predmet i prihvatanje uslova

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi korišćenja“) uređuju korišćenje (uključujući i pristup) internet sajta www.adecco.rs kojim upravlja Adecco Outsourcing doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1i, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03, u čijem vlasništvu se nalazi i kompanija Adecco Staffing doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1i, MB 21386260, PIB 110784725   (u daljem tekstu: „Adecco“ ili „mi“) uključujući sadržaje obezbeđene putem ovog sajta („Sajt“). 

Svaka osoba koja pristupi Sajtu („vi“) ovim prihvata ove Uslove korišćenja koji su na snazi u trenutku vaše posete Sajtu i saglasna je da će se pridržavati navedenih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja povremeno mogu varirati, a vaše korišćenje ovog Sajta podleže aktuelnim Uslovima korišćenja važećim na dan vašeg korišćenja sajta. Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa njima. Ukoliko niste saglasni sa njima, molimo da se uzdržite od korišćenja Sajta. 

Sadržaj koji vam obezbeđujemo putem Sajta („Sadržaj“) može biti uređen posebnim uslovima („Posebni uslovi“) koje prihvatate svaki put kada pristupite takvom Sadržaju. U slučaju neusaglašenosti ili nedoslednosti između ovih Uslova korišćenja i bilo kojih Posebnih uslova, Posebni uslovi će biti merodavni u odnosu na ove Uslove korišćenja. Svaki put kada budete pristupili Sajtu i njegovom Sadržaju, prihvatate i ove Uslove korišćenja i Posebne uslove koji važe za taj Sadržaj.

Sajt ne predstavlja niti tvrdi da predstavlja izvor saveta ili sredstvo za zasnivanje poslovnog odnosa bilo kakve vrste između vas i nas.

Pristup Sajtu je dozvoljen na privremenoj bazi, i zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo Sadržaj koji pružamo na Sajtu bez prethodnog obaveštenja. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Sajta, ili celom Sajtu.

Mi nemamo nikakvu obavezu da učinimo Sajt dostupnim, i nećemo biti odgovorni ukoliko Sajt iz bilo kog razloga bude bio nedostupan, u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku ili u bilo kom trajanju.

Ispod sledi sadržaj, pa možete i odmah preći na odeljak koji vas zanima.

Sadržaj:

Korišćenje ovog sajta
Sadržaji
Bez davanja ili traženja ponuda
Prava intelektualne svojine 
Linkovi i povezivanje
Lični podaci
Bez garancija, ograničenje odgovornosti 
Merodavni zakon i pravna nadležnost
Izmene
Kontakt 

Korišćenje ovog sajta

Vi ovim potvrđujete i svojevoljno i izričito prihvatate da koristite Sajt jedino na svoju isključivu odgovornost.

Vi ste odgovorni za sve pripremne radnje neophodne za vaš pristup Sajtu. Takođe ste odgovorni i za to da obezbedite da su sva lica koja pristupaju Sajtu preko vaše internet konekcije svesna ovih Uslova korišćenja i svih važećih Posebnih uslova, kao i da će se pridržavati njih.

Ukoliko izaberete, ili vam obezbede, identifikacionu korisničku šifru, lozinku ili bilo koju drugu informaciju u sklopu naših bezbednosnih procedura, vi te informacije morate smatrati poverljivim, i ne smete ih otkrivati trećim licima. Mi imamo pravo da onemogućimo svaku identifikacionu korisničku šifru ili lozinku, bilo da ste je vi izabrali ili smo vam je mi dodelili, u bilo kom trenutku, ukoliko se, po našem mišljenju, niste pridržavali neke od odredaba ovih Uslova korišćenja. 

Pristupanjem Sajtu pristajete na to da nećete vršiti nikakve radnje koje bi mogle ugroziti naš imidž, interese ili prava, ili imidž, interese ili prava naših povezanih lica („Kompanije Adecco Grupe“), ili koje bi mogle oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti Sajt, ili koje bi na bilo koji način mogle sprečiti normalno korišćenje Sajta od strane drugih posetilaca.

Mi sprovodimo opravdane bezbednosne mere koje su adekvatne za otkrivanje prisustva virusa. Ipak, morate imati u vidu da postojeće bezbednosne mere za kompjuterske sisteme na internetu nisu u potpunosti pouzdane i da stoga ne možemo garantovati odsustvo virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji bi mogli uzrokovati izmene na vašim kompjuterskim sistemima (hardveru i softveru) ili vašim podacima i fajlovima sadržanim u vašim sistemima.

Sadržaji

Mi ni u kom slučaju nismo dužni da proveravamo tačnost Sadržaja, niti garantujemo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja, kao ni to da li je takav Sadržaj ažuriran. Izričito isključujemo svaku odgovornost za greške ili propuste u vezi sa Sadržajem i Sajtom, izuzev mere u kojoj takva odgovornost proizlazi iz našeg prevarnog ponašanja ili pogrešnog predstavljanja sa ciljem prevare, kao eventualne smrti ili ličnih povreda do kojih je došlo usled našeg nemara. 

Postavljanje Sadržaja na Sajt ni u kom slučaju ne predstavlja pružanje usluga angažovanja, niti bilo koje druge vrste usluga. Adecco i Kompanije Adecco Grupe izričito isključuju bilo kakvu vrstu odgovornosti za odluke koje ste vi doneli na osnovu Sadržaja.

Bez davanja ili traženja ponuda

Informacije pružene na Sajtu ne predstavljaju davanje ili traženje ponuda za kupovinu ili otuđenje, trgovinu ili bilo kakvu drugu transakciju vezanu za hartije od vrednosti kompanije Adecco. Investitori se ne smeju oslanjati na te informacije prilikom donošenja odluka o investiranju.

Prava intelektualne svojine 

Sav Sadržaj na Sajtu je u našem vlasništvu ili posedujemo licencu za njegovo korišćenje. Sve što vidite ili pročitate na Sajtu (kao na primer slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video klipovi i drugi materijal) zaštićeno je u celom svetu zakonima o autorskim pravima, dizajnu, robnim markama i drugoj intelektualnoj svojini. U svakom trenutku morate poštovati sva prava intelektualne svojine na Sajtu i u okviru Sadržaja, bilo da su u vlasništvu nas, neke od Kompanija Adecco Grupe ili trećih lica. Vi ne smete pribaviti niti pokušati da pribavite bilo koji deo Sadržaja putem sredstava ili procedura izvan onih koje vam je Sajt stavio na raspolaganje.

Ovi Uslovi korišćenja, kao ni vaše korišćenje Sajta vam ni u kom slučaju ne daju nikakva prava intelektualne svojine u vezi sa Sajtom ili Sadržajem, izuzev onih koja su navedena ovde ili u nekim od Posebnih uslova. Stoga vam je izričito zabranjeno da se bavite reprodukovanjem, transformacijom, distribucijom ili javnim prenošenjem, kao i da stavljate na raspolaganje, ekstrahujete, ponovo koristite, prosleđujete ili na bilo koji drugi način upotrebljavate, bilo kojim sredstvima ili procedurama, bilo koji deo Sajta ili Sadržaja, izuzev onoga što dozvoljavaju ovi Uslovi korišćenja ili relevantni Posebni uslovi, ili kada vam to dozvoljava neki važeći zakon, ili kada vam je imalac odgovarajućih prava dao izričito ovlašćenje za to.

Linkovi i povezivanje

Linkovi prema drugim sajtovima koje vode treća lica koja nisu povezana sa nama mogu biti navedeni na Sajtu. Ovo postavljanje linkova prema takvim sajtovima trećih lica ne podrazumeva da odobravamo te sajtove, niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost za eventualne sajtove trećih lica koji su linkovima povezani sa ovim Sajtom. Mi nismo kontrolisali sve sajtove povezane sa Sajtom, niti smo odgovorni za sadržaje ili tačnost bilo kojih stranica izvan sajta, ili bilo kojih drugih sajtova povezanih sa Sajtom. Ukoliko sledite bilo kakav link do drugih stranica izvan sajta ili sajta trećih lica, to činite na sopstveni rizik.

Bilo kakvo postavljanje linka prema Sajtu sa sajta trećih lica zahteva naše prethodno odobrenje.

Lični podaci

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka uređuje naša Politika o privatnosti koja predstavlja deo ovih Uslova korišćenja i može se pogledati ovde. 

Bez garancija, ograničenje odgovornosti 

U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi ne garantujemo i ne izjavljujemo da je Sajt odnosno njegov Sadržaj tačan, potpun, lišen grešaka ili pouzdan, kao ni da korišćenje Sajta odnosno Sadržaja neće dovesti do kršenja nikakvih prava trećih lica. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi ne garantujemo i ne izjavljujemo da su funkcionalni aspekti Sajta odnosno Sadržaja lišeni grešaka ili da su serveri preko kojih je dostupan čisti od virusa ili drugih štetnih komponenata. Ovaj Sajt odnosno Sadržaj koristite na sopstveni rizik, i sve što se nalazi na Sajtu obezbeđeno vam je „U AKTUELNOM STANJU“ I „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“ BEZ IKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi nećemo biti odgovorni ni za kakve gubitke koji proističku ili su povezani sa korišćenjem Sajta ili Sadržaja, bilo direktno ili indirektno, slučajno, posledično ili na neki drugi način. Na primer, odričemo se svake odgovornosti za gubitak korišćenja, prekid poslovanja, izgubljenu dobit ili izgubljene podatke, bez obzira na oblik delovanja.

Merodavni zakon i pravna nadležnost

Ovi Uslovi korišćenja i sva pitanja u vezi sa ovim Sajtom i njegovim Sadržajem uređeni su Zakonima Srbije, i podležu isključivoj pravnoj nadležnosti osnovnih sudova grada Beograda.

Izmene

Ovi Uslovi korišćenja povremeno mogu varirati, a vaše korišćenje ovog Sajta podleže tada aktuelnim uslovima svaki put kada pristupite Sajtu i njegovom Sadržaju. Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja kako biste bili sigurni da ste upoznati sa njima.

Kontakt 

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovim Uslovima korišćenja su dobrodošli, a treba ih poslati na adresu Adecco Outsourcing doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1i, Beograd, Srbija, imejl adresa podaci@adecco.com